Μερικοί από τους σημαντικότερους παράγοντες που τροφοδοτούν την ανάπτυξη της παγκόσμιας  αγοράς υψηλών προδιαγραφών  περιλαμβάνουν την αυξανόμενη χρήση tablet και smartphone μεταξύ των ηλικιωμένων, κυρίως στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, καθώς και την αυξανόμενη ζήτηση για διανομή περιεχομένου και δημιουργία περιεχομένου. Εξάλλου, η ταχεία αύξηση του διαθέσιμου κατά κεφαλήν εισοδήματος των ανθρώπων σε συνδυασμό με την αυξανόμενη υιοθέτηση έξυπνων τηλεοράσεων είναι άλλες σημαντικές πτυχές που ωθούν την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς στην ανώτερη αγορά. Ωστόσο, παράγοντες όπως το υψηλό αρχικό κόστος και η κυκλοφορία σχετικά φθηνότερων υποκατάστατων περιεχομένου υψηλού επιπέδου αναμένεται να εμποδίσουν την ανάπτυξη της συνολικής παγκόσμιας αγοράς κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.